БИДНИЙ ЗОРИЛТ БОЛ ЧАНАР

Өргөдөл гомдлыг M.Нацагмаа 91113920, №201 тоот өрөөнд байнга авч байна.

Санал асуулга

Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?

Даатгуулсан - 83.6%
Даатгуулаагүй - 10.9%
Даатгуулах шаардлаггүй - 2.9%
Шаардлагатай үед даатгуулна - 2.6%

Нийт авсан санал: 311
The voting for this poll has ended
img3
img4
img5

Автомат хариулагч

2013 îíû … –ð ñàðûí … –íû ºäðèéí

õóðëààð áàòëàâ.

  

ÃÎÂÜѯÌÁÝÐ ÀÉÌÃÈÉÍ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ÕÝËÒÑÈÉÍ

ҮЙЛ ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÕÝÒÈÉÍ ÒªËªÂ˪êª

Íýã. Îðøèë (ºìíºõ ¿ã)

            Ìîíãîë óëñûí òºñâèéí òóõàé õóóëèéí 47-ãèéí 1, Тºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 35-ûí 1-èéí 9-ä çààñíûã õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð ýíýõ¿¿ õýòèéí òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàâ.

          Òºëºâëºãººíä äàðààõü ç¿éë¿¿äèéã áàãòààñàí áîëíî.

            1. Îéðûí ãóðâàí æèëä õóäàëäàí àâàõ, íèéë¿¿ëýõ á¿òýýãäýõ¿¿í (àæèë ¿éë÷èëãýý) áîëîí ºì÷ëºëèéí ñòðàòåãè çîðèëò

           2. Áàéãóóëëàãûí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëò, ãàäààä äîòîîä îð÷íû øèнæèëãýý, áàéãóóëëàãûí ìåíåæìåíòèéí àñóóäëóóä

           3. ªì÷ëºëèéí áóñàä çîðèëò

           4. Òºñâèéí æèëä íèéë¿¿ëýõ á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðºë, òîî õýìæýý, ã¿éöýòãýëèéí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòýíä õ¿ðýõ ¿ð ä¿í

            5. Ñàíõ¿¿ãèéí ñòàíäàðòûí äàãóó æèëèéí ýöñèéí òàéëàíòàé èæèë ¿ç¿¿ëýëòýýð áîëîâñðóóëñàí òºñºâ

           

           

Õî¸ð. Åðºíõèé ìåíåæåðèéí ìýäýãäýë

         Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь нийгмийн даатгалын òàëààðõè Òºðèéí áîäëîãî, Засгийн газрын болон Çàñàã äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºðò äýâø¿¿ëñýí Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөх çîðèëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ, нийгмийн даатгалын сангуудын орлогыг нэмэгдүүлэх, тэтгэвэр,тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь олгох ¿¿ðýã õ¿ëýýæ òóñ хэлтсийн äàðãà áºãººä åðºíõèé ìåíåæåð ìèíèé áèå НДЕГ-ын дарга болон àéìãèéí Çàñàã äàðãà áºãººä òºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàã÷òàé ¿ð ä¿íãèéí ãýðýý áàéãóóëàí àæèëëàíà.

Ýíýõ¿¿ òºëºâëºãºº íü Нийгмийн даатгалын хэлтсийн ¿éë àæèëëàãàà áîëîí ¿ð ä¿íã нээлттэй èë òîä , чанартай байлгах, ажил олгогч даатгуулагчдийн НДШ-ээс бүрдсэн НДСангуудын õºðºíãèéã ¿ð àøèãòàé зориулалтын дагуу çàðöóóëàõ òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæ, ÷àíàð ¿ð íºëºº øóóðõàé áàéäëûã õàíãàõàä ÷èãëýãäýæ áàéãàà þì. Òºëºâëºãººã  õóãàöààãààð íü òîî, ÷àíàðûí õóâüä õàíãàí áèåë¿¿ëýõýä åðºíõèé ìåíåæåð ¿éë àæèëëàãààãàà á¿ðýí ÷èãë¿¿ëýí óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòààð õàíãàí ã¿éöýòãýлд íü òîãòìîë õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõ áîëíî.

Ãóðàâ. Ñòðàòåãèéí ¿íäñýí çîðèëòóóä

            Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь õóóëü òîãòîîìæîîð òîãòîîñîí ¿íäñýí ¿¿ðýã çîðèëãîî õýðýãæ¿¿ëýõ ¿¿äíýýñ ¿éë àæèëëàãààíû õýòèéí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëæ áàéíà. Ýíýõ¿¿ òºëºâëºãººíä òóñãàãäñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãèëàë áîëîí ºì÷ëºã÷èéí ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýëýý õàíãàõ ¿¿äíýýñ äàðààõ ñòðàòåãèéí ¿íäñýí çîðèëòóóäûã ýí òýðã¿¿íä òàâüæ àæèëëàíà.

          3.1 Àëñûí õàðàà:

   НДХ-èéí àëñûí õàðàа нь:

         НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИЙН ДАГУУ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВДАГ ДААТГУУЛАГЧИДЫН ЭРХ АШГИЙГ ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЭЛСЭН,ТЭДНИЙ ИТГЭЛ НАЙДВАРЫГ ХҮЛЭЭСЭН НЭР ХҮНДТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОХЫГ ЗОРЬЖ АЖИЛЛАХ явдал мөн.

3.2. Ýðõýì çîðèëãî, ýðõýìëýí äýýäëýõ ç¿éëñ

      

               Иргэддаатгуулагчдад мэргэжлийн үйлчилгээг чанартай үзүүлэх,нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөх замаар тэдний тэтгэвэр,тэтгэмж авах, хуульд заасан бусад эрхээ бүрэн эдлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Ýðõýìëýí äýýäëýõ ç¿éëñ

Нийгмийн даатгалын õýëòýñíü äàðààõü ýðõýìëýí äýýäëýõ ç¿éëñèéã áàéãóóëëàãûíõàà øèíý ñî¸ëûí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã ãýæ ¿çýýä ººðèéí ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºí àæèëëàõûí çýðýãöýý òýäãýýðèéã ººð õîîðîíäîî áîëîí áóñàäòàé õàðèëöàí õóâààëöàõ áîëíî.

 • Хуулийг эрхэмлэн дээдлэх
 • Тэгш байдал шударга ёсны зарчим
 • Ил тод,нээлттэй байх зарчим
 • Àæëûí áîëîí ò¿íøëýëèéí ñàéí õàðèëöàà, èòãýë, õ¿íäýòãýë
 • Иргэдэд ÷èãëýñýí ¿éë÷èëãýý
 • Óäèðäëàãûí ìàíëàéëàë
 • Ìýðãýøñýí , òîãòâîðòîé òºðèéí àëáà, ìýäëýã ÷àäâàðòàé òºðèéí àëáàí õààã÷
 • Хөгжил, дэвшил

       -Øèíèéã ñàíàà÷ëàí, ¿ðãýëæ ñàéæðóóëàí øèíèéã òóðøèí íýâòð¿¿ëæ áàéõ

         -Òºñâèéí áàéãóóëëàãûí õºãæèë, ò¿¿íèé ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð àøèã, ¿ð íºëºº

           ( á¿òýýìæ, ÷àнар )

                           ХУУЛИЙГ ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЛЭХ

  

     Нèéãìèéí äààòãàëûí õýëòýñ íü “ Ìîíãîë óëñûí òºðèéí æèíõýíý àëáàí õààã÷ … ¯íäñýí õóóëü, áóñàä õóóëèéã ÷àíäëàí áàðèìòàëæ àðä ò¿ìíèéõýý òóñûí òóëä, èðãýíèé ¸ñîîð òºðèéí àøèã ñîíèðõîëä çàõèðàãäàí àæèëëàíà “ ãýñýí ¯íäñýí õóóëèéí çààëòыг чанд мөрдөн ажиллана.

ÒÝÃØ ÁÀÉÄÀË, ØÓÄÀÐÃÀ ¨ÑÍÛ ÇÀÐ×ÈÌ

            Монгол Улсын үндсэн хуулийн…. òºðèéí ¿éë àæèëëàãààíû “ Øóäàðãà ¸ñ “, “ Òýãø áàéäëûí “ áîëîí “Õóóëü äýýäëýõ “ çàð÷ìóóäûã ¿éë àæèëëàãààíäàà ÷àíä áàðèìòëàí ,төрийн албаны өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдлөг болгож, ажил олгогч áîëîí даатгуулагчдад мэргэжлийн ¿éë÷èëãýýг чанартай ¿ç¿¿ëýí àæèëëàõ áîëíî.

ИЛТОДНЭЭЛТТЭЙБАЙХЗАРЧИМ

         Төрийнбайгууллагаасявуулжбуйаливааүйлажиллагааилтоднээлттэйбайх         çàð÷имтай óÿëäóóëàí àñóóäëàà “ ÈË ÒÎÄ НЭЭЛТТЭЙ” õàìò îëíîîðîî øèéäâýðëýж , ñàéí çàñàãëàëûí íýãýí ÷óõàë øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò íü “ Èë òîä áàéõ “ ãýæ ¿çâýýñ НДХíü õàìòûí óäèðäëàãûí çàð÷ìààð àæèëëàõ áàéãóóëëàãà òóë “ Иë òîä,нээлттэй áàéõ” çàð÷ìûã øèéäâýð áîëîâñðóóëàí ãàðãàõ, ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíäàà õýëáýðýëòã¿é äàãàí ìºðäºæ áàéõ ÿâäал.

                            

ÀÆËÛÍ ÁÎËÎÍ Ò¯ÍØËÝËÈÉÍ ÑÀÉÍ ÕÀÐÈËÖÀÀ, ÈÒÃÝË Õ¯ÍÄÝÒÃÝË

            НДХ-ийí ¿éë àæèëëàãààíû õ¿ðýý жилээс жилд өргөжиж буй тул өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж áàéãóóëëàãà,төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага,иргэдтэй àæëûí áîëîí ò¿íøëýëèéí ñàéí õàðèëöàà òîãòîîæ, ººðèéí ¿éë àæèëëàãààãààð òýäíèé èòãýë õ¿íäýòãýëèéã õ¿ëýýæ àæèëëàõ ÿâäàë òóñ хэлтсийн ºìíº ÷óõàë çîðèëò áîëîí òàâèãäàæ áàéíà.

ИРГЭДЭД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

            Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí \ 3-н 1\ “ Òºðèéí àëáàíû ìºí ÷àíàð íü àðä ò¿ìýíäýý ¿éë÷ëýõ…-ä îðøèíî “ ãýñýí çààëò, ìºí õóóëèàð \ 4н2.3\ òºðèéí àëáà нь “àðä ò¿ìýíä ¿éë÷ëýõ” çàð÷ìûã áàðèìòëàõààð çààñíû äàãóó НДХ íü даатгуулагчдын õýðýãöýýã õàíãàõàä ÷èãëýãäñýí ¿éë÷èëãýýã óëñ òºðèéí àëèâàà íºëººëºëä àâòàõã¿é мэргэжлийн ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ çàìààð òýäãýýðèéí ñýòãýë õàíàìæòàé áàéäëûã öàã ÿìàãò äýýøë¿¿ëýõ ÿâäàë íü òóñ хэлтсийн íýí õàðèóöëàãàòàé ýðõýìëýí äýýäëýõ ç¿éëñèéí íýã ìºí.

УДИРДЛАГЫН МАНАЛАЙЛАЛ

            НДÕ-ийí алсын хараа,стратегийн нэгэн á¿ðýëäýõ¿¿í õýñэг нь “ Òºðèéí çàõèðãàà, òºðèéí àëáàíû ºíäºð óð ÷àäâàð á¿õèé èäýâõòýé, ñàíàà÷ëàãàòàé ìåíåæåð¿¿ä – ìàíëàéëàã÷èä байж байгууллага дэвшүүлсэн зорилтоо хэрэгжүүлнэ гэж үзэж óäèðäàõ àæèëòíû ìàíëàéëàõ óð ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõýä îíöãîé à÷ õîëáîãäîë ºã÷, õ¿÷òýé àâõààëæòàé, øèíèéã ñàíàà÷ëàã÷, á¿òýýë÷ óäèðäëàãûã á¿õ òàëààð дэмжиж маналайлагч менежер байх    

МЭРГЭШСЭН ТӨРИЙН АЛБА,МЭДЛЭГ ЧАДВАРТАЙ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ

            Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèàð òºðèéí àëáàíä “ Òºðèéí àëáà ìýðãýøñýí, òîãòâîðòîé áàéõ “ çàð÷ìûã òîãòîîñîí áºãººä óã çàð÷ìûí õ¿ðýýíä ìºí õóóëèàð òºðèéí æèíõýíý àëáàí õààã÷èéí “ àëáàí òóøààëûí á¿ðýí ýðõýý õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí, ìýðãýæëýý äýýøë¿¿ëýõ” ãýñýí íèéòëýã ¿¿ðãèéã õóóëü÷ëàí òîãòîîñîí. Èéìýýñ НДÕ íü ìýðãýøñýí, òîãòâîðòîé òºðèéí àëáûã á¿ðä¿¿ëýõ, òºðèéí àëáàí õààã÷äûí ìýäëýã ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõýä îíöãîé à÷ õîëáîãäîë ºãºõ áîëíî.

                                                  

                                                 ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛ

                    

           НДÕ íü ººðèéí àëñûí õàðààãààðàà ÷èã áàðèìæààãàà àâ÷, ¿ðãýëæ ñàéæðóóëàх шинийг эрэлхийх,бàéãóóëëàãûí õºãæèë, íýí ÿëàíãóÿà õ¿íèé íººöèéí õºãæëèéã íýí ÷óõàë ýðõýìëýí äýýäëýõ ç¿éëñ ãýæ ¿çíý. Áàéãóóëëàãûí áîëîí õ¿íèé íººöèéí õºãæèë íü òºðèéí çàõèðãàà, òºðèéí àëáàíû ¿éë àæèëëàãààíû ÷àäàâõè, ¿ð àøèã / á¿òýýìæ /,/ ¿ð íºëºº / ÷àíàð / - èéí äýýшлэлтээр илэрнэ.

3.3 Îð÷íû øèíæèëãýý
 1. 3.3.1.Даатгуулагчдийн òàëààð õèéñýí øèíæèëãýý
  1. 3.2SWOT øèíæèëãýý

Нийгмийн даатгалын õýëòэс нь даатгуулагчдийнхаа õ¿ðýý çààãèéã ¿íýí çºâ òîäîðõîéëîõ íü îð÷íû øèíæèëãýýíèé íýã ÷óõàë á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã ìºí áºãººä ýíý íü òóñ хэлтсийн ñòðàòåãèéí çîðèëòûã çºâ òîìú¸îëîõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ áîëíî.

            Нийгмийн даатгалын байгууллагаас íèéë¿¿ëýõ á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õóäàëäàí àâàõûã ñîíèðõîæ áóé ¿íäñýí õýðýãëýã÷äèéí áîëîí ò¿íøëýã÷èéí áàéäàëä ñóäàëãàà õèéæ, äîð äóðäñàí õýðýãëýã÷äèéã òîãòîîâ.

Íèéãìèéí äààòãàëûí áàéãóóëëàãûí ¿éë÷èëãýýíèé äîòîîä îð÷íû “ äàâóó òàë “, “ñóë òàë” , ãàäààä îð÷íû “áîëîìæ” , “àþóë çàíàë” –ä ¿íýëãýý ºãºõ çàìààð òóñ õýëòñèéí “ªíººãèéí ä¿ð òºðõ”-èéã äîð äóðäñàí áàéäëààð òîäîðõîéëæ áàéíà.

Äàâóó òàë :

-          Õóóëü ýðõ ç¿éí îð÷èí á¿ðäñýí

-   Óëñûí õýìæýýíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã

-          Äîòîîä , ñ¿ëæýýíä õîëáîãäñîí

-          Ïðîãðàì õàíãàìæ ñàéí

-          Áîëîìæèéí õýìæýýíä òåõíèê, òîíîã òºõººðºì溺ð õàíãàãäñàí

-          Äîòîîä õÿíàëòûí òîãòîëöîîòîé áîëæ áàéãàà

-          Àðõèâ, àëáàí õýðãèéí õºòëºëòèéã ñòàíäàðòàä õ¿ðãýõ çîðèëãî òàâèàä àæèëëàæ áàéãàà

-          Àæèëëàãñàäûí íèéãìèéí àñóóäëûã øàò äàðààòàé øèéäâýðëýõ áîäëîãî áàðüäàã

Ñóë òàë :

-          Òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæèéí çàðèì íü õ¿÷èí ÷àäàë ìóóòàé

-          Ãàäààäûí èæèë òºñòýé áàéãóóëëàãóóäòàé õàðèëöàà õîëáîî ìóó

-          Ìýðãýø¿¿ëýõ ñóðãàëò ñóë

-          ¯ð ä¿íä ÷èãëýñýí ã¿éöýòãýëèéí øèíæèëãýý õèéõ òóðøëàãà äóòìàã

-   Àæëûí áàéð àæèëëàãñàäûí àÿ òóõòàé àæèëëàõ òààëàìæòàé íºõöºë á¿ðäýýã¿é

-          Àæëûí áàéðíû ìàòåðèàëûí íººö õýðýãñýë äóòàëäàëòàé | øèðýý ñàíäàë ìàøèí ã.ì|

-          Èðãýäèéí ýðõ ç¿éí ìýäëýã äóòìàã áàéäãààñ ÍÄ-ä á¿ðýí õàìðàãääàãã¿é

Áîëîìæ:

-          Çàñãèéí ãàçðûí áîëîí àéìãèéí Çàñàã äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºðò íèéãìèéí õàìãààëàëûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð,õ¿ðòýýìæèéã äýýøë¿¿ëæ,òºðºë õýëáýðèéã îíîâ÷òîé áîëãîõòîé õîëáîãäñîí çààëòóóä òóñãàãäñàí,

-          ÍÄ –ûí òóõàé áàãö õóóëüä íýìýëò ººð÷ëºëò îðæ, õóóëü ýðõ ç¿éí îð÷èí óëàì áîëîâñðîíãóé áîëñîí

-          Ñàëáàðûí õýìæýýíä óðò õóãàöààíû áàðèìò áè÷èãòýé áîëñîí

-          Íèéãìèéí ñàëáàðûí ñàíõ¿¿æèëò öàã õóãàöààíäàà õèéãääýã áîëñîí

-          Àçèéí õºãæëèéí áàíêíààñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëæ áóé íèéãìèéí õàìãààëëûí ñàëáàðûí õºãæèë õºòºëáºð òºñºë õýðýãæèæ áàéíà

           -   Ìýäýýëýë õ¿ðòýýõ, ò¿ãýýõ íºõöºë ñàéí

Àþóë çàíàë:

-          Ìýðãýøñýí áîëîâñîí õ¿÷íèé îëäîö ìóó

-          Èðãýäèéí ýðõ ç¿éí ìýäëýã äóòìàã äààòãàëûí ìºí ÷àíàðûã äóòóó îéëãîäîãîîñ áàéãóóëëàãûí íýð õ¿íäýä ìóóãààð íºëººëæ áàéãàà

-         Àæèë îëãîã÷èäèéí õàðèóöëàãûã ºíäºðæ¿¿ëýýã¿éãýýñ èðãýä õîõèð÷ áàéãàà

3.4. Íèéãìèéí äààòãàëûí õýëòñèéí ñòðàòåãè çîðèëò, õ¿ðýõ ¿ð ä¿í

         Íèéãìèéí äàòãàëûí õýëòýñ íü 2009-2012 îíä äàðààõü ¿ð ä¿íä õ¿ðýõ ñòðàòåãèéí çîðèëò äýâø¿¿ëæ áàéíà.

       Ñòðàòåãè çîðèëò 1: Íийгмийн даатгалын тухай багц хуулийг суртчилан танилцуулах,хэрэгжилтийг хангуулах

       Ñòðàòåãè çîðèëò   2: Нийгмийн даатгалд хамрагсадын хүрээг өргөтгөж,сангийн орлогыг нэмэгдүүлэх

      Ñòðàòåãè çîðèëò 3: Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд тавих хяналтыг тогтмолжуулж , даатгуулагчдад хуульд заасан

эрхийг эдлэх нөхцлийг бүрдүүлэх

      Ñòðàòåãè çîðèëò 4: Ажил олгогч,даатгуулагч нарт мэргэжлийн үйлчилгээг чанартай хүргэх

      Ñòðàòåãè çîðèëò 5:Хүний нөөц, удирдлагын маналайлал,дотоод ажил үйлчилгээг хангах.

          3.5. Ýí òýðã¿¿íä õóäàëäàí àâàõ íèéë¿¿ëýõ á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãèëàë

            Íèéãìèéí äààòãàëûí õýëòýñ íü äýýð äóðüäñàí ñòðàòåãè çîðèëòîî õýðýãæ¿¿ëæ ¿ð ä¿íä õ¿ðýõèéí òóëä òºñâèéí æèëèéí õóãàöààíä ÓÍÄÅÃ-ûí äàðãà áîëîí àéìãèéí Çàñàã äàðãàä äàðààõü á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íèéë¿¿ëíý. ¯¿íä:

Á¿òýýãäõ¿¿íèé àíãè 1: Íèéãìèéí äààòãàëûí òóõàé áàãö õóóëèéã àéìãèéí õýìæýýíä ñóðò÷èëàí òàíèëöóóëæ,íèéãìèéí õàìãààëàëûí òàëààðõè òºðèéí áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëæ àæèëëàíà.

Á¿òýýãäõ¿¿í 1.1: Àæèë îëãîã÷ áîëîí èðãýäýä õóóëèéã òàéëáàðëàí òàíèóëæ, à÷ õîëáîãäîëûã îéëãóóëàõ

Á¿òýýãäõ¿¿í 1.2 Àæëûí áàéð øèíýýð áèé áîëãîæ áóé àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéã áîëîí àæèëã¿é èðãýä õàìòðàí æèæèã äóíä ¿éëäâýð, õîðøîî áàéãóóëàí àæëûí áàéð áèé áîëãîõ ÿâäëûã äýìæèж, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх

Á¿òýýãäõ¿¿í1.3: Àæèë ýðõëýýã¿é èðãýä, ÿëàíãóÿà çàëóó÷óóäад хуулийн зөвлөгөө өгөх ,сургалт явуулах

Á¿òýýãäõ¿¿í 1.4: Мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэгдсэн нèéòèéã õàìàðñàí àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ çàìààð сургалт явуулах

Á¿òýýãäõ¿¿í 1.5: Àæèë îëãîã÷èéã урамшуулах ¿éë àæèëëàãàа

Á¿òýýãäõ¿¿í 1.6Нийгмийн хамгаалалын талаархи төрийн áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã øóóðõàé çîõèîí áàéãóóëах, хэрэгжүүлэх ¿¿ðýã á¿õèé Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааг áýõæ¿¿ëæ, ìýäýýëëèéí îð÷èí, òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæèíä òóëãóóðëàñàí цахим ìýäýýëýëийн íýãäñýí ñ¿ëæýýã áèé áîëãîõ

Бүтээгдэхүүн1.7   Нийгмийн хамгаалалын асуудлаар адил чиг үүрэг хүлээсэн

бусад байгууллагуудтай хамтарч ажиллах

Бүтээгдэхүүн1.8 Íèéãìèéí õàìãààëàëûí ñàëáàðûí õ¿ðýýíä õýðýãæèæ áàéãàà óðò áîëîí äóíä õóãàöààíû áàðèìò áè÷èã, õºòºëáºð¿¿äèéã ñóäëàí хэлтсийн àæëûí õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ àæëóóäûã õýðýãæ¿¿ëýõ,

Á¿òýýãäõ¿¿í àíãè-2: Төрөөс явуулж буй нийгмийн хамгаалалын бодлогыг хэрэгжүүлж, нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөж, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг нэмэгдүүлэх

Á¿òýýãäõ¿¿í 2.1: Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг НД-д бүрэн хамруулах

Б¿òýýãäõ¿¿í 2.2: Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх замаар албан бус салбарт ажиллаж байгаа малчид, тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй байгаа иргэдийг сайн дурын даатгалд хамруулах

Á¿òýýãäõ¿¿í 2.3: 1960 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хойш төрсөн даатгуулагчидийн нэрийн дансны мэдээлэлийг цахим хэлбэрээр гаргаж өгөх, орлогыг нэмэгдүүлэх боломжоор хангах

Á¿òýýãäõ¿¿í 2.4: Их дээд сургууль,коллеж,мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн өдрийн ангид суралцагсадын эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлвөл зохих шимтгэлийн хэмжээгээр тооцож ,төвлөрүүлэх

Á¿òýýãäõ¿¿í 2.5: МУ-ын Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2009-2012 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт тусгагдасны дагуу малчин бүрийг нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах

Á¿òýýãäõ¿¿í 2.6: Өмчийн бүх хэлбэрийн байгууллагууд,Төрийн бус олон нийтийн байгууллагатай сайн түншлэлийн харилцаатай ажиллах

Á¿òýýãäýõ¿¿í àíãè 3: Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãóóäûí îðëîãûã öàã õóãàöààíä íü á¿ðýí á¿ðä¿¿ëæ, çîðèóëàëòûí äàãóó çàðöóóëæ ã¿éöýòãýëä íü õÿíàëò òàâüæ àæèëëàíà.

Á¿òýýãäõ¿¿í 3.1 Ажил олгогчидийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг цаг хугацаанд нь төвлөрсөн дансанд төвлөрүүлэх

Á¿òýýãäõ¿¿í 3.2 Õàðèëöàã÷ áàíêóóäòàé õàìòàð÷ àæèëëàõ

Бүтээгдэхүүн3.3Àæèë îëãîã÷ áàéãóóëëàãóóäûí íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýëèéí òàéëàíã ñàð á¿ð òîãòìîë àâ÷ ºð àâëàãà ¿¿ñãýõã¿é àæèëëàõ

Бүтээгдхүүн 3.4 Ажил олгогчидын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг үндэслэн даатгуулагчидийн нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийг тухай бүр баталгаажуулж өгөх

Бүтээгдхүүн 3.5 С           айн дурын даатгалд даатгуулагчидийн хамрах хүрээг өргөтгөж,гэрээний биелэлтийг хангуулах

Бүтээгдхүүн 3.6 Нийгмийн даатгалын сангуудын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх талаар санаачлагатай ажиллах

Бүтээгдэхүүн 3.7 Нийгмийн даатгалын төвлөрсөн данснаас сангуудын дансанд сар бүр төлөвлөгөөний дагуу хуваарилалт хийж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллах

Бүтээгдхүүн 3.8   Бүх төрлийнтэтгэвэр,тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь бүрэн олгох

Á¿òýýãäõ¿¿í àíãè4:Äààòãóóëàã÷ íàðûã íèéãìèéí øèíæòýé ýðñäýëýýñ õàìãààëàõ,õ¿íèé õºãæëèéã äýìæèõ çàìààð íèéãìèéí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð õ¿ðòýýìæèéã äýýøë¿¿ëæ, äààòãóóëàã÷äàä ¿ç¿¿ëýõ ìýðãýæëèéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýíèé òîî, ÷àíàðûã íýìýãä¿¿ëíý.

Á¿òýýãäõ¿¿í 4.1 Òýòãýâðèéí äààòãàëûí ñàíãààñ:

           -ªíäºð íàñíû òýòãýâýð

           -Òàõèð äóòóóãèéí òýòãýâýð

           - Òýæýýã÷ýý àëäñàíû òýòãýâðèéã õóóëèéí äàãóó öàã õóãàöààíä íü îëãîõ

Á¿òýýãäõ¿¿í 4.2 Òýòãýìæèéí äààòãàëûí ñàíãààñ:

           -Õºäºëìºðèéí ÷àäâàð ò¿ð àëäàñíû òýòãýìæ1

         - Æèðýìñýíèé,àìàðæñàíû òýòãýìæ

         - Îðøóóëãûí òýòãýìæèéã õóóëèéí äàãóó öàã õóãàöààíä íü îëãîõ

Á¿òýýãäõ¿¿í 4.3. ¯ÎÌت-íèé äààòãàëûí ñàíãààñ:

-          Òàõèð äóòóóãèéí òýòãýâýð

-          Òýæýýã÷ýý àëäàñíû òýòãýâýð

-          Õºäºëìºðèéí ÷àäâàð ò¿ð àëäàñíû òýòãýìæ

-          Õºäºëìºðèéí ÷àäâàðûã íºõºí ñýðãýýõòýé õîëáîãäñîí òºëáºð

-          ¯ÎÌت íèé óëìààñ òàõèð äóòóó áîëñîí äààòãóóëàã÷èéí òýòãýâðèéí äààòãàëûí øèìòãýë

-          ¯ÎÌت-íèé óëìààñ òàõèð äóòóó áîëñîí äààòãóóëàã÷èéã ñóâèëàõ ñóâèëàëûí ãàçðûí äààòãóóëàã÷èéã ñóâèëàõàä íîîãäîõ òóëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé õóâüñàõ çàðäàë çýðãèéã õóóëèéí äàãóó öàã õóãàöààíä íü îëãîõ  

Á¿òýýãäõ¿¿í 4.4. Àæèëã¿éäëèéí äààòãàëûí ñàíãààñ

-          Àæèëã¿éäëèéí òýòãýìæ

-          Ñóðãàëòûí çàðäàëûã õóóëèéí äàãóó öàã õóãàöààíä íü îëãîõ

Á¿òýýãäýõ¿¿í 4.5 Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí ñàíãààñ

         -Ýìíýëãèéí òóñëàìæ,¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë

         - Ýìèéí ¿íèéí õºíãºëºëòèéã õóóëèéí äàãóó öàã õóãàöààíä íü îëãîõ

Á¿òýýãäõ¿¿í  4.6 Íèéãìèéí äààòãàëûí õóóëü,çààâàð æóðìûã ñóðò÷èëàí,òàíèëöóóëàõ

Бүтээгдхүүн4.7Даатгуулагчийн нэрийн дансны үлдэгдлийг цахим хэлбэрээр харах,мэдээлийг даатгуулагчид өгөх боломжийг бүрдүүлэх

Бүтээгдхүүн 4.8 Даатгуулагчдийн талаархи мэдээллийг мэдээлэлийн баазад үнэн зөв бүртгэх, алдаатай мэдээлэлийг засаж залруулах

Бүтээгдхүүн 4.9 Харилцагч эмнэлэг,эмийн сангуудын мэдээллийг файлаар бүрэн авдаг болох

Бүтээгдхүүн 4.10 Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлыг тогтмол хийж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих

Бүтээгдхүүн 4.10 Харилцагч банкуудтай цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцдог болох

Бүтээгдхүүн 4.11 Аймгийн хэмжээний төрөөс хариуцдаг даатгуулагчидийн мэдээлэлийг тухай бүр мэдээлэлийн баазад бүрэн оруулж байх

Бүтээгдхүүн анги 5: Байгууллагын удирдлагын болон төрийн албан хаагчийн маналайлалыг дээшлүүлж , дотоод ажил үйлчилгээг сайжруулах

Бүтээгдхүүн 5.1Ажилтнуудын ур чадварыг байгууллагын хүсэн хүлээсэн хэрэгцээнд нийцүүлэн ажиллах

Бүтээгдхүүн 5.2Байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөний зорилго,зорилттой уялдуулан маналайлах ур чадвар, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх Бүтээгдхүүн 5.3Төрийн алба,төрийн албан хаагчтай холбоотой стандартыг мөрдөж,төрийн албан хаагчийн ёсзүйн хэм хэмжээг хууль тогтоомжийн дагуу чанд сахих

Бүтээгдхүүн   5.4УНДЕГ,аймаг болон хэлтсээс зохион байгуулж буй сургалтанд бүрэн хамрагдах

Á¿òýýãäõ¿¿í 5.5Àæëûí áàéðàíä äýýð òàñðàëòã¿é ñóðàлцаж,ажилтан á¿ð 14 õîíîãò ìýäýýëëèéí öàãèéí õàðèóöàí ÿâóóëàõ

Бүтээгдхүүн 5.6Ажилтан бүр дотоод сүлжээн дээр ажиллаж,мэдээ мэдээллийг цахим хэлбэрээр дамжуулж сурах чадварыг эзэмших

Бүтээгдхүүн 5.7Даатгуулагчидын өгөгдлийн санг 7 хоног бүр нөөц дискэнд архивлан хадгалах

Бүтээгдхүүн 5.8 Байгууллагын сервер компьютерийн нууцлал,аюулгүй байдлыг ханган ажиллах

Бүтээгдхүүн 5.9Ажилтан бүр төрийн ажлын тасралтгүй байдлыг ханган ажиллах үүднээс сэлгэн ажиллах чадвартай байх

Á¿òýýãäõ¿¿í 5.10Тайлан сóäàëãàà òîî ìýäýýëëèéã òóõàé á¿ð ãàðãàí õîëáîãäîõ ãàçàðò õ¿ðã¿¿ëýõ.

Á¿òýýãäõ¿¿í 5.11Холбогдох хóóëü тогтоомж,заавар æóðìûã ñóðòчиëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ

Á¿òýýãäõ¿¿í 5.12 Байгууллагын болон даатгуулагчидийн тайлан, иðãýäèéí òýòãýâýð, òýòãýìæèéí õóâèéí õýðãèéã æóðìûí äàãóó á¿ðä¿¿ëýí õÿíàëòòàé àæèëëàõ, àðõèâûí íýãæ á¿ðä¿¿ëýõ            

Б¿òýýãäõ¿¿í5.13Èðãýäèéí ºðãºäºë ãîìäëûã õÿíàí øèéäâýðë¿¿ëýõ, ìýäýý ãàðãàæ õîëáîãäîõ ãàçàðò õ¿ðã¿¿ëýõ.

Á¿òýýãäõ¿¿í 5.14Èðñýí ÿâñàí áè÷ãèéí á¿ðòãýëèéã õºòëºí ÿâóóëàõ, àðõèâèéí íýãæ áîëãîõ.

Бүтээгдхүүн 5.15Áàéãóóëëàãûí гадаад, äîòîîä òîõèæèëò, öýâýðëýãýýнд санаачлагатай ажиллах

Á¿òýýãäõ¿¿í àíãè 6: Нийгмийн даатгалын байгууллагын мөнгөн болон биет хөрөнгийг зохистой ашиглаж, ñàíõ¿¿ãèéí үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд явуулах

Á¿òýýãäõ¿¿í 6.1:̺íãºí õºðºíãèéí íººöèéã çîõèñòîé àøèãëàõ

Á¿òýýãäõ¿¿í 6.2: Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах

Бүтээгдхүүн 6.3 Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны төсвийн төслийг цаг хугацаанд нь үнэн зөв хийж,холбогдох байгууллагад хүргүүлэх

Á¿òýýãäõ¿¿í 6.4Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр буюу үйл ажиллагааны зардлын төсвийн хөрөнгөөр зээлийн баталгаа гаргахгүй байх .

Á¿òýýãäõ¿¿í -6.5 Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны сар,улирал,жилийн мэдээ тайланг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж,холбогдох газарт нь хүргүүлж байх

Бүтээгдхүүн 6.6 Харилцагч банкуудтай хамтран ажиллаж,гэрээний биелэлтийг хангуулах

Бүтээгдхүүн 6.7Байцаагч нар үнэт цаасны тооцоог байгууллагын санхүүтэй тухай бүр хийж үнийг дансанд төвлөрүүлж байх

Бүтээгдхүүн 6.8 биет хөрөнгийн нөөцийг зохистой ашиглаж, шаардлагагүй тоног төхөөрөмж эд хогшил худалдан авахгүй байх

Бүтээгдхүүн 6.9Эд хогшил тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд байнгын хяналт тавьж, хариуцсан эд хогшилын бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хариуцах

3.6. Ñòðàòåãèéí çîðèëò, á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãè áà á¿òýýãäýõ¿¿íèé õîîðîíäûí óÿëäàà

Ñòðàòåãè çîðèëò 1-èéã õàíãàí áèåë¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿í

Á¿òýýãäõ¿¿í 1.1: Àæèë îëãîã÷ áîëîí èðãýäýä õóóëèéã òàéëáàðëàí òàíèóëæ, à÷ õîëáîãäîëûã îéëãóóëàõ

Á¿òýýãäõ¿¿í1.3: Àæèë ýðõëýýã¿é èðãýä, ÿëàíãóÿà çàëóó÷óóäад хуулийн зөвлөгөө өгөх ,сургалт явуулах

Á¿òýýãäõ¿¿í 1.4: Мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэгдсэн нèéòèéã õàìàðñàí àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ çàìààð сургалт явуулах

Á¿òýýãäõ¿¿í 1.5: Àæèë îëãîã÷èéã урамшуулах ¿éë àæèëëàãàа

Á¿òýýãäõ¿¿í 1.6Нийгмийн хамгаалалын талаархи төрийн áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã øóóðõàé çîõèîí áàéãóóëах, хэрэгжүүлэх ¿¿ðýã á¿õèé Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааг áýõæ¿¿ëæ, ìýäýýëëèéí îð÷èí, òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæèíä òóëãóóðëàñàí цахим ìýäýýëýëийн íýãäñýí ñ¿ëæýýã áèé áîëãîõ

Бүтээгдэхүүн1.7   Нийгмийн хамгаалалын асуудлаар адил чиг үүрэг хүлээсэн

бусад байгууллагуудтай хамтарч ажиллах

Бүтээгдэхүүн1.8 Íèéãìèéí õàìãààëàëûí ñàëáàðûí õ¿ðýýíä õýðýãæèæ áàéãàà óðò áîëîí äóíä õóãàöààíû áàðèìò áè÷èã, õºòºëáºð¿¿äèéã ñóäëàí хэлтсийн àæëûí õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ àæëóóäûã õýðýãæ¿¿ëýõ

Ñòðàòåãè çîðèëò-2 –èéã õàíãàõàä ÷èãëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿í

Á¿òýýãäõ¿¿í 2.1: Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг НД-д бүрэн хамруулах

Б¿òýýãäõ¿¿í 2.2: Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх замаар албан бус салбарт ажиллаж байгаа малчид, тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй байгаа иргэдийг сайн дурын даатгалд хамруулах

Á¿òýýãäõ¿¿í 2.3: 1960 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хойш төрсөн даатгуулагчдын нэрийн дансны мэдээллийг цахим хэлбэрээр гаргаж өгөх, орлогыг нэмэгдүүлэх боломжоор хангах

Á¿òýýãäõ¿¿í 2.4: Их дээд сургууль,коллеж,мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн өдрийн ангид суралцагсадын эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлвөл зохих шимтгэлийн хэмжээгээр тооцож ,төвлөрүүлэх

Á¿òýýãäõ¿¿í 2.5: МУ-ын Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2009-2012 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт тусгагдасны дагуу малчин бүрийг нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах

Á¿òýýãäõ¿¿í 2.6: Өмчийн бүх хэлбэрийн байгууллагууд,Төрийн бус олон нийтийн байгууллагатай сайн түншлэлийн харилцаатай ажиллах

Ñòðàòåãè çîðèëò-3-èéã õàíãàõàä ÷èãëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿í

 

Á¿òýýãäõ¿¿í 3.1 Ажил олгогчидийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг цаг хугацаанд нь төвлөрсөн дансанд төвлөрүүлэх

Á¿òýýãäõ¿¿í 3.2 Õàðèëöàã÷ áàíêóóäòàé õàìòàð÷ àæèëëàõ

Бүтээгдэхүүн3.3Àæèë îëãîã÷ áàéãóóëëàãóóäûí íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýëèéí òàéëàíã ñàð á¿ð òîãòìîë àâ÷ ºð àâëàãà ¿¿ñãýõã¿é àæèëëàõ

Бүтээгдхүүн 3.4 Ажил олгогчидын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг үндэслэн даатгуулагчидийн нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийг тухай бүр баталгаажуулж өгөх

Бүтээгдхүүн 3.5 С           айн дурын даатгалд даатгуулагчидийн хамрах хүрээг өргөтгөж,гэрээний биелэлтийг хангуулах

Бүтээгдхүүн 3.6 Нийгмийн даатгалын сангуудын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх талаар санаачлагатай ажиллах

Бүтээгдэхүүн 3.7 Нийгмийн даатгалын төвлөрсөн данснаас сангуудын дансанд сар бүр төлөвлөгөөний дагуу хуваарилалт хийж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллах

Бүтээгдхүүн 3.8 Бүх төрлийнтэтгэвэр,тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь бүрэн олгох

Ñòðàòåãè çîðèëò- 4èéã õàíãàõàä ÷èãëýñýí á¿òýýãäõ¿¿í

 

Á¿òýýãäõ¿¿í 1.2 Àæëûí áàéð øèíýýð áèé áîëãîæ áóé àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéã áîëîí àæèëã¿é èðãýä õàìòðàí æèæèã äóíä ¿éëäâýð, õîðøîî áàéãóóëàí àæëûí áàéð áèé áîëãîõ ÿâäëûã äýìæèж, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх

 

Á¿òýýãäõ¿¿í 4.1 Òýòãýâðèéí äààòãàëûí ñàíãààñ:

           -ªíäºð íàñíû òýòãýâýð

           -Òàõèð äóòóóãèéí òýòãýâýð

          - Òýæýýã÷ýý àëäñàíû òýòãýâðèéã õóóëèéí äàãóó öàã õóãàöààíä íü îëãîõ

Á¿òýýãäõ¿¿í 4.2 Òýòãýìæèéí äààòãàëûí ñàíãààñ:

           -Õºäºëìºðèéí ÷àäâàð ò¿ð àëäàñíû òýòãýìæ1

         - Æèðýìñýíèé,àìàðæñàíû òýòãýìæ

         - Îðøóóëãûí òýòãýìæèéã õóóëèéí äàãóó öàã õóãàöààíä íü îëãîõ

Á¿òýýãäõ¿¿í 4.3. ¯ÎÌت-íèé äààòãàëûí ñàíãààñ:

-          Òàõèð äóòóóãèéí òýòãýâýð

-          Òýæýýã÷ýý àëäàñíû òýòãýâýð

-          Õºäºëìºðèéí ÷àäâàð ò¿ð àëäàñíû òýòãýìæ

-          Õºäºëìºðèéí ÷àäâàðûã íºõºí ñýðãýýõòýé õîëáîãäñîí òºëáºð

-          ¯ÎÌت íèé óëìààñ òàõèð äóòóó áîëñîí äààòãóóëàã÷èéí òýòãýâðèéí äààòãàëûí øèìòãýë

-          ¯ÎÌت-íèé óëìààñ òàõèð äóòóó áîëñîí äààòãóóëàã÷èéã ñóâèëàõ ñóâèëàëûí ãàçðûí äààòãóóëàã÷èéã ñóâèëàõàä íîîãäîõ òóëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé õóâüñàõ çàðäàë çýðãèéã õóóëèéí äàãóó öàã õóãàöààíä íü îëãîõ  

Á¿òýýãäõ¿¿í 4.4. Àæèëã¿éäëèéí äààòãàëûí ñàíãààñ

-          Àæèëã¿éäëèéí òýòãýìæ

-          Ñóðãàëòûí çàðäàëûã õóóëèéí äàãóó öàã õóãàöààíä íü îëãîõ

Á¿òýýãäýõ¿¿í 4.5 Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí ñàíãààñ

         -Ýìíýëãèéí òóñëàìæ,¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë

         - Ýìèéí ¿íèéí õºíãºëºëòèéã õóóëèéí äàãóó öàã õóãàöààíä íü îëãîõ

Á¿òýýãäõ¿¿í   4.6 Íèéãìèéí äààòãàëûí õóóëü,çààâàð æóðìûã ñóðò÷èëàí,òàíèëöóóëàõ

Бүтээгдхүүн4.7Даатгуулагчийн нэрийн дансны үлдэгдлийг цахим хэлбэрээр харах,мэдээлийг даатгуулагчид өгөх боломжийг бүрдүүлэх

Бүтээгдхүүн 4.8 Даатгуулагчдийн талаархи мэдээллийг мэдээлэлийн баазад үнэн зөв бүртгэх, алдаатай мэдээлэлийг засаж залруулах

Бүтээгдхүүн 4.9 Харилцагч эмнэлэг,эмийн сангуудын мэдээллийг файлаар бүрэн авдаг болох

Бүтээгдхүүн 4.10 Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлыг тогтмол хийж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих

Бүтээгдхүүн 4.10 Харилцагч банкуудтай цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцдог болох

Бүтээгдхүүн 4.11 Аймгийн хэмжээний төрөөс хариуцдаг даатгуулагчдын мэдээллийг тухай бүр мэдээллийн баазад бүрэн оруулж байх

Ñòðàòåãè çîðèëò- 5-èéã õàíãàõàä ÷èãëýñýí á¿òýýãäõ¿¿í            

Бүтээгдхүүн 5.1Ажилтнуудын ур чадварыг байгууллагын хүсэн хүлээсэн хэрэгцээнд нийцүүлэн ажиллах

Бүтээгдхүүн 5.2Байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөний зорилго,зорилттой уялдуулан маналайлах ур чадвар, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх Бүтээгдхүүн 5.3Төрийн алба,төрийн албан хаагчтай холбоотой стандартыг мөрдөж,төрийн албан хаагчийн ёсзүйн хэм хэмжээг хууль тогтоомжийн дагуу чанд сахих

Бүтээгдхүүн   5.4УНДЕГ,аймаг болон хэлтсээс зохион байгуулж буй сургалтанд бүрэн хамрагдах

Á¿òýýãäõ¿¿í 5.5Àæëûí áàéðàíä äýýð òàñðàëòã¿é ñóðàлцаж,ажилтан á¿ð 14 õîíîãò ìýäýýëëèéí öàãèéí õàðèóöàí ÿâóóëàõ

Бүтээгдхүүн 5.6Ажилтан бүр дотоод сүлжээн дээр ажиллаж,мэдээ мэдээллийг цахим хэлбэрээр дамжуулж сурах чадварыг эзэмших

Бүтээгдхүүн 5.7Даатгуулагчдын өгөгдлийн санг 7 хоног бүр нөөц дискэнд архивлан хадгалах

Бүтээгдхүүн 5.8 Байгууллагын сервер компьютерийн нууцлал,аюулгүй байдлыг ханган ажиллах

Бүтээгдхүүн 5.9Ажилтан бүр төрийн ажлын тасралтгүй байдлыг ханган ажиллах үүднээс сэлгэн ажиллах чадвартай байх

Á¿òýýãäõ¿¿í 5.10Тайлан сóäàëãàà òîî ìýäýýëëèéã òóõàé á¿ð ãàðãàí õîëáîãäîõ ãàçàðò õ¿ðã¿¿ëýõ.

Á¿òýýãäõ¿¿í 5.11Холбогдох хóóëü тогтоомж, заавар æóðìûã ñóðòчиëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ

Á¿òýýãäõ¿¿í 5.12 Байгууллагын болон даатгуулагчидын тайлан, иðãýäèéí òýòãýâýð, òýòãýìæèéí õóâèéí õýðãèéã æóðìûí äàãóó á¿ðä¿¿ëýí õÿíàëòòàé àæèëëàõ, àðõèâûí íýãæ á¿ðä¿¿ëýõ    

Бүтээгдхүүн 6.1 Төсвийн байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, холбогдох заавар, журмыг чанд сахин биелүүлэх      

Á¿òýýãäõ¿¿í 6.2 ̺íãºí õºðºíãèéí íººöèéã çîõèñòîé àøèãëàõ

Á¿òýýãäõ¿¿í 6.3Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах

Бүтээгдхүүн 6.4Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны төсвийн төслийг цаг хугацаанд нь үнэн зөв хийж,холбогдох байгууллагад хүргүүлэх

Á¿òýýãäõ¿¿í 6.5Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр буюу үйл ажиллагааны зардлын төсвийн хөрөнгөөр зээлийн баталгаа гаргахгүй байх .

Á¿òýýãäõ¿¿í 6.6Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны сар, улирал, жилийн мэдээ тайланг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж,холбогдох газарт нь хүргүүлж байх

Бүтээгдхүүн 6.7Харилцагч банкуудтай хамтран ажиллаж, гэрээний биелэлтийг хангуулах

Бүтээгдхүүн 6.8 Байцаагч нар үнэт цаасны тооцоог байгууллагын санхүүтэй тухай бүр хийж үнийг дансанд төвлөрүүлж байх

Бүтээгдхүүн 6.9Биет хөрөнгийн нөөцийг зохистой ашиглаж, шаардлагагүй тоног төхөөрөмж эд хогшил худалдан авахгүй байх

Бүтээгдхүүн 6.10 Эд хогшил тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд байнгын хяналт тавьж, хариуцсан эд хогшилын бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хариуцах

eruulmendshalgah

ajilsanjilshalgah

Youtube

Холбоо барих