БИДНИЙ ЗОРИЛТ БОЛ ЧАНАР

"2016 он Ажил олгогч, даатгуулагчийг дэмжих жил" ◄ ◄ Та сайтын дээд хэсэг дэх " F " холбоос дээр дарснаар манай албан ёсны фэйсбүүк хуудсанд хандах боломжтой.

Санал асуулга

Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?

Даатгуулсан - 83.6%
Даатгуулаагүй - 10.9%
Даатгуулах шаардлаггүй - 2.9%
Шаардлагатай үед даатгуулна - 2.6%

Нийт авсан санал: 311
The voting for this poll has ended
img3
img4
img5

Автомат хариулагч

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн батлагдсан орон тоо

Албан тушаал

Орон тоо

Нэрс

1

Дарга

1

Б.Аюушжав

2

Ахлах нягтлан бодогч

1

Г.Гүррагчаа

3

Тºлөâлөлт, судалгаа шинжилгээ, Сангийн орлого, зарлагын тооцооны няãòлаí бодогч

1

П.Гантуяа

4

¯йл ажиллàгаанû нягтлаí бодогч

1

ª.Ñàéíõ¿¿

5

Нэрийн дансны тооцоо, Хяналт шалгалтын байцаагч

1

Ч.Болормаа

6

Орлого, шимтгэлийн байцаагч

1

Á.Áàéãàëüñàéõàí

7

Тýтгэврийн байцаагч

1

Д.Цогюнгэрэн

9

Сайн дурын даатгал, тэтгэмжийн байцаагч

1

Г.Даваадорж

10

Сургалт сурталчилгаа, нэг цîнхны үйлчилгээ хаðиуцсан байцаагч

1

Э.Ганбаатар

11

Эрүүл мэндийн даатгалын хяналтын байцаагч эмч,Магадлагч эмч

1


12

Эрүүл мэндийн даатгалын зардал, төлбөр тîоцоо мэдээлийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

1

Ã.Àççàÿà

13

Бичиг хэрэг, аðхив, хөрөнгө хариуцсан ажилтан

1

Т.Нацагмаа

14

Жолооч

1

Ä.Íàöàãäîðæ

15

Үйлчлэгч

1

×.Õàòàíòºìºð

16

Гэрээт ажилтан

4

Ä.Æàìñðàí

Ò.×óëóóíáàò

Í.Батжаргал

Г.Баттулга

17

Сумын нийгмийн даатгалын байцаагч

1

Ä.Çîëçàÿà

 

Нийт орон тоо

       18

батлагдсан орон тоо

eruulmendshalgah

ajilsanjilshalgah

Youtube

Холбоо барих